Tatile Doðru Okunacak 5 KitapTatile Doðru Okunacak 5 Kitap

Outlier (Çizginin Dýþýndakiler): Malcolm Gladwell bu kitabýnda baþarýnýn öyküsünün sandýðýmýzýn aksine sadece zeki ve hýrslý olmak ile ilgili olmadýðýný, çevresel faktörler ve hatta ailesel ve kültürel yapý ile baðlantýlý olduðunu örneklerle ortaya koyuyor. Gladwell "outlier"'ý sýradan olmayan bir kiþi olarak tanýmlýyor. Bu kiþi bizim klasik "baþarý" çizgimizi takip etmiyor. "Outlier",  bir konuda uzmanlaþmaktan, iþ birliði kurmaktan, zamandan, bulunduðu yerden ve kültürden faydalanan ve bunu baþarýya dönüþtüren kiþi. Baþarý aslýnda zamanýnda bir iþi yapmak ve fýrsatlarý deðerlendirmek ile baðlantýlý.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Outliers-Cizginin-Disindakiler-Bazi-Insanlar-Neden-Daha-Basarili-Olur/Malcolm-Gladwell/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Yonetim-Is-Gelistirme-Kalite/urunno=0000000303463

Dünya Okulu: Salman Khan tarafýndan yazýlan bu kitabýn çevirisi yeni yeni kitapçýlarda yerini alýyor. Khan Academy Türkçe ekibinin de yoðun çalýþmalarý ve eðitimimize katkýlarý gerçekten yadsýnamaz. Bir kez daha tebrik ederim bu güzel ekibi. Özellikle öðretmenlerle sürdürdükleri iþbirliði içindeki çalýþmalarý çok etkileyici. Kitaba gelirsek, eðitimde fýrsat eþitsizliðinden yola çýkarak dahice bir yaklaþýmla ücretsiz, her zaman ve yerde eðitim sloganýyla ortaya çýkan Khan Academy'nin kurucusu Salman Khan, eðitimin geleceði ile ilgili görüþlerine bu kitapta yer veriyor.

http://kitap.ykykultur.com.tr/kitaplar/dunya-okulu-egitimi-yeniden-dusunmek

Fuji Daðýný Nasýl Taþýrsýnýz?: "Neden kanalizasyon kapaklarý kare deðil de daire biçimindedir?" "Dünyada kaç tane piyano akortçusu vardýr?" sorularý iþ mülakatlarýnda size sorulsaydý nasýl cevaplar verirdiniz? Bu kitapta bu sorularýn cevaplarýný bulabileceðiniz gibi, neden size sorulduðunu da öðreneceksiniz. Hangi becerilere sahipsiniz? Bu becerilere sahip olduðunuzu nasýl gösterebilirsiniz? Ya da nasýl bir ekip üyesi ekibinizde yer almalý? Onun aradýðýnýz kiþi olduðunu nasýl anlayacaksýnýz? Baþlýðý kadar içeriði de ilgi çekici ve bir o kadar da akýcý anlatýmý olan William Poundstone'un bu kitabýný özellikle yeni iþe girecek gençlerimize, ya da ekibine bir üye almak isteyen yöneticilerimize öneriyorum.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Fuji-Dagini-Nasil-Tasirsiniz/William-Poundstone/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Insan-Kaynaklari/urunno=0000000175396

Yeni Dijital Çað: Google'in yöneticileri tarafýndan yazýlan bu kitap da yeniler arasýnda. Bizi bekleyen yeni çaðý çarpýcý bir þekilde gözler önüne seren Cohen ve Schmidt Google'in küçük bir "startup"dan dünyaca ünlü dev bir þirkete nasýl dönüþtüðünü de özetliyor. 10 yýl içinde 5 milyardan fazla insan internete baðlý olacak. Bu bildiðimiz bütün formülleri geçersiz kalýyor, yenilerini üretmemizi gerektiriyor. Bireyselleþme, kimlik, mahremiyet, medeniyet, gerçeklik kavramlarý tartýþýlýyor. Sorgulatan ve düþüncelerinizi dönüþtüren bir kitap ile baþbaþasýnýz.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/yeni-dijital-cag-amp-insanlarin-uluslarin-ve-is-dunyasinin-gelecegini-yeni-bastan-sekillendirmek/330104.html

Drive: Ýlk çýktýðý günden bu yana ilgi gören Daniel Pink'in bu kitabý okunasý. Eðer okumadýysanýz bana göre geç bile kaldýnýz. Pink uzun yýllar süren araþtýrmalarý sonucu insan motivasyonunun haritasýný çýkarmýþ. Motivasyonu saðlayanýn hepimizin ilk aklýna gelen "ödül" olduðunu düþünüyorsunuz, deðil mi? Pink bunun bir yanýlgý olduðunu söylüyor. Ýnsaný motive eden üç etkenden bahsediyor: Otonomi, kendi hayatýný yönlendirme isteði; Ustalýk, daha iyisi olma ya da önemli bir þeyde iyi olma isteði; Amaç, kendimizden daha büyük birþeye hizmet etme arzusu

http://www.dr.com.tr/Kitap/Drive/Daniel-H-Pink/Egitim-Basvuru/Kisisel-Gelisim/urunno=0000000345503