Socrative İle Online Testler ve Anında RaporlamaSocrative İle Online Testler ve Anında Raporlama

Socrative, sýnýf içinde ya da dýþýnda eþ zamanlý olarak uygulanabilen online bir test uygulamasýdýr. Test bittiðinde sýnýf, öðrenci veya soru bazýnda anlýk olarak raporlarý alabilirsiniz. Socrative Student ve Socrative Teacher adýnda iki farklý þekilde kullanýlan uygulama hem Android hem de IOS platformlarýnda kullanýlabildiði gibi herhangi bir Ýnternet tarayýcýsý üzerinden de kullanýlabilmektedir.

Socrative Student uygulamasýnda öðrencinin herhangi bir üyelik yapmasýna gerek yoktur. Cep telefonu, tablet, bilgisayar vb ürünlerden biri ile Socrative uygulamasýný açan bir öðrencinin sadece öðretmenin vereceði oda numarasýna ihtiyacý vardýr. Öðrenci odaya giriþ yaptýktan sonra öðretmenin testi baþlatmasý ile birlikte sorulara cevap verebilir.

Socrative Teacher ise öðretmenin sorularýný hazýrlayacaðý ve testi uygulayacaðý platformdur. Çoktan seçmeli, doðru-yanlýþ ve kýsa cevaplý olmak üzere 3 farklý türde soru hazýrlanabilir. Hazýrladýðýnýz testi paylaþým kodu vasýtasýyla diðer öðretmen arkadaþlarýnýzla paylaþabilir ya da onlarýn hazýrladýklarý testleri kendi hesabýnýza çekebilirsiniz. Testlerinizi uygularken aþaðýdaki seçeneklere sahip olacaksýnýz.

  1.  Öðrencilere sorularý farklý sýralarda gönderebilirsiniz. (A, B … ayýrma)
  2. Öðrencilere þýklarý farklý sýrada gösterebilirsiniz. (her soruda þýklarýn yerini deðiþtirme)
  3. Verilen cevabýn doðru yada yanlýþ olduðunu gösterebilir veya engelleyebilirsiniz.
  4. Eðer isimsiz bir anket uygulamýyorsanýz öðrencinin adýný girmesini saðlayabilirsiniz.
  5. Testi çözen öðrencinin istediði sorudan baþlamasýný saðlayabilirsiniz.
  6. Öðretmen sorularý gönderdikçe öðrencinin çözmesini saðlayabilirsiniz.
  7. Test bitiminde e-mail, download, google drive, view chart seçeneklerinden birini kullanarak, sýnýf-öðrenci-soru bazýnda istatistikleri alabilirsiniz.

Socrative uygulamasý ile sýnýf içinde test nasýl uygulanýr öðrenmek için týkla.

Socrative uygulamasý ile test nasýl hazýrlanýr bilgisi için  týkla.

 

alýntý