Okullar Başlarken Gençlere 12 Öneri...Okullar Başlarken Gençlere 12 Öneri...

1-)Hayat adil deðil, buna alýþsan iyi olur. …

2-)Dünya senin kendine saygýnla ilgilenmez. Dünyanýn ilgisini asýl çeken þey, senin kendini iyi hissetmek için ne yaptýðýn olacaktýr.

 3-)Liseden mezun olur olmaz yýlda 60 bin dolar kazanacaðýn bir iþ edinemezsin.

4-)Öðretmeninizin gerçekten sert biri olup olmadýðýna karar vermek için, bir patronla tanýþana kadar bekleyin.

5-)Çakýlýp kaldýðýnýzda bu ailenizin suçu deðildir. Hata yaptýðýnýzda sýzlanmak yerine, onlardan ders alýn.

6-)Siz doðmadan önce, ebeveynleriniz için hayat þimdiki kadar sýkýcý deðildi. Yollarýný sizin faturalarýnýzý öder, çamaþýrlarýnýzý yýkar ve size nasihat ederken yeniden çizdiler. Bu yüzden yaðmur ormanlarýný ebeveynlerinizin ait olduðu neslin parazitlerinden temizlerken, kendi odanýzý derli toplu tutmayý da unutmayýn.

7-)Okulunuzda da kazananlarla ve kaybedenlerle karþýlaþtýnýz. Gerçek hayattaki karþýlaþmalar böyle olmayacak. Kimi okullarda sýnýfta kalan öðrenciye defalarca yeni fýrsatlar verilir dersini geçmesi için. Ancak gerçek hayatta durum böyle deðildir.

8-)Hayat sömestrler halinde yaþanamaz. Bütün yaz boyunca tatil yapamazsýnýz ve çok az iþveren size kendinizi bulmak için yardým etmeye hevesli olacaktýr. Bu yüzden zamanýnýzý iyi kullanýn

9-)Televizyon gerçek hayat deðildir. Gerçek hayatta insanlar kafelerden kalkýp iþlerine gitmek zorundadýrlar.

10-)Ýnek arkadaþlarýnýza iyi davranýnýz. Bir gün onun çalýþaný olabilirsiniz.

11-)Geleceðinizi kurabileceðiniz yüzyýlýn iþ fýrsatý Network Marketing iþ fýrsatýdýr.

12-)Baþarý için önce kendinize inanmalýsýnýz,daha sonra harekete geçmeli ve asla vazgeçmemelisiniz.

 

alýntý