Evinizde Kaç Kitap Var?


Nevada Üniversitesi, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi ve Ulusal Avustralya Üniversitesi ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada 500 kitaplık bir kütüphaneye sahip bir evde yetişmenin çocukların eğitim düzeyine yaptığı etkinin 15-16 yıl üniversite eğitimi almış ebeveynlere sahip olmak kadar büyük olduğu gösterildi. ( Bilim ve Teknik, Haziran 2010 )

Evinizde Kaç Kitap Var?

Bilgiye ulaşma özgürlüðünde 180 ülke içinde 154. sırada olan bir toplum olarak maalesef evlerimizde de çocuklarımız için yeterli kütüphane ortamı yaratamıyor ve onların araştırma duygularına derman olamıyoruz.
Istatistiklere baktıðımızda da oranlar bu konuda ne kadar zayıf olduðumuzu gösteriyor. Örneðin evinde 100'ün üzerinde kitaba sahip olan çocuk oranı bizde %18, Güney Kore'de %65, OECD ülkeleri ortalaması %38… Evlerimizin %54'ünde yirmi beşten az kitap var. Bu durumları göz önüne alınca PISA sonuçları başarısızlıðının bileşenlerinden birini de görmüş oluyoruz.

 

slide1

 

Yine PISA gibi TIMSS testi verileri de buna benzer sonuçlarla bu durumu doðruluyor. Ebeveynlerin çocuklarýna "Entelektüel Sermaye" dediðimiz zengin eðitim kaynaklarý -ki baþýnda zengin bir kütüphane geliyor- sunmada son 9 ülke içinde olduðumuzu görüyoruz. Evinde zengin eðitim kaynaðý (kitap) bulunan öðrenci oraný %5… Norveç'te %32…

Bütün bunlara sebep bilgisayar, tablet, telefon ve bilumum teknoloji uygulamalarýnýn çaldýðý zaman mý diye sorduðumuzda ise maalesef orada da iþler hiç iç açýcý deðil.

Uluslararasý bilgisayar ve enformasyon okur yazarlýðý çalýþmasýnda 8. Sýnýflar bazýnda evde ve okulda bilgisayarý soruþturma, üretme ve iletiþim kurma becerilerinde son sýradayýz. Enformasyon ve iletiþim teknolojileri indeksinde ise 69. sýradayýz.

Bu sonuçlarýn birçok alt nedeni var;

80 öðrenciden biri kiþisel bilgisayara sahip diyebiliriz, Norveç'te her 2 kiþiden birinin var örneðin… Evinde bilgisayar olmayan 8. Sýnýf öðrencilerinin oraný %31 ve  yüksek hýzlý internet eriþimi oranýmýz %10, Hollanda'da ise %30… Evinde internet olmayan çocuk %37…

Ama mesele bu deðil tabii ki.

 

b9gjytnceaakbcf

 

Mesele Danimarka'nýn bütçesinin % 9'unu eðitime ayýrmasý bizim ise bütçemizin  %3'ünü eðitime ayýrmamýz da deðil.

En baþta söylediðim gibi, aile olarak çocuklarýmýza zengin bir entelektüel sermaye ortamý yarattýðýmýzda bilgisayar kullanma baþarýsý da artacak, kendini ifade etme baþarýsý da artacak, PISA ve TIMSS baþarýlarý da artacaktýr.

Aileler olarak evlerimizde seri baþý ülkeler kadar kitap ortamý kuramazsak eðer, klasiklerden baþlayarak kütüphaneyi donatmaz, internette doðru bilgiye ulaþma becerilerinin öðretilmesinin öneminin farkýnda olmazsak; PISA' da kendi dilinde okuduðunu anlama becerilerimiz yine 40.'lýklarda olacak ve "Eðitimde Teknoloji" seferberliðimizin altý hep boþ kalacaktýr.

 

Evet Britannica ansiklopediler artýk yok, ama onlarca dijital kütüphane iþte bir adým önümüzde duruyor.

 

alýntý