MOOC Nedir ? Eğitimi nasýl değiştirecek ?MOOC Nedir ? Eğitimi nasýl değiştirecek ?

Yazýma Knewton Araþtýrma Þirketinin yaptýðý bir araþtýrmadan bahsederek baþlamak istiyorum. Araþtýrmaya göre, karma (sýnýf içinde internet araçlarý kullanarak) öðrenme kurslarýný tercih edenlerin oraný geçen sene yüzde 30`a çýkmýþ durumda. Bu rakamýn 2014 sonunda yüzde 47, 2020'de ise yüzde 98'i bulacaðý tahmin ediliyor. ABD`deki üniversitelerin yüzde 96'sý en az bir dersin sanal sýnýfta görülmesini zorunlu kýlýyor. Geçen sene 6,3 milyon yüksek eðitim gören öðrenci en az bir dersini online eðitim olarak tamamlamýþ olmasý da önemli bir ayrýntý*. Bu verileri size sunduktan sonra son birkaç yýldýr online eðitim sisteminin içine giren bir kavramdan bahsetmek istiyorum.

Bu kavramýn adý MOOC, belki bu kavramý duydunuz belki de ilk defa duyacaksýnýz fakat iddaalý bir giriþ yapmak gerekirse þöyle bir bilgi vereyim. "MOOC Birleþik Devletlerde üniversite eðitiminin geleceði olarak tanýmlanýyor"**. Açýlýmýný yapmak gerekirse MOOC(Massive Open Online Courses) dilimize çevrilmiþ hali "Kitlesel Açýk Online Dersler" anlamýna gelir. Bu sistem üzerinden verilen dersler gerçekten de kitlesel özellikte dünyanýn her yerinden milyonlarca insan ayný dersi alýp ayný ders hakkýnda tartýþýp hatta ayný ders üzerinden dosya paylaþýmý yapabiliyorlar.

Daha fazlasý evrensel bir yapýda dünyanýn çeþitli yerlerindeki öðrencilerle birlikte proje ve ödevler tamamlayabiliyorlar. Bu sayede bir çok bireyle etkileþime girip farklý çalýþma yöntemleri farklý bakýþ açýlarý ve farklý teknolojilerle tanýþabiliyorlar. Bu da bireylerin çok büyük bir network e sahip olmasýný saðlýyor.

MOOC sisteminde herhangi bir kredi veya not sistemi yoktur. MOOC ta her þey bize baðlýdýr. Öðrendim mi? Gerçekten kavradým mý ? Aldýðým derslerin verdiði yetilere gerçekten ulaþtým mý ? gibi sorularýn cevabýný kendimiz veriyoruz týpký gerçek yaþamda olduðu gibi tüm sorumluluk bizim elimizde. Bu da gerçekten öðrenmek isteyen ve hayat boyu eðitimini sürdürecek bireyler için çok realist bir yaklaþým.

MOOC tarzýnda kurs açan dünyada bir çok giriþimci kuruluþ var. Bu kuruluþlardan bazýlarý : Coursera Udacity Udemy Edx. Open2Study Complexity Explorer Futulearn KhanAcademy CodeAcademy
Bu kuruluþlara ilave olarak bir çok üniversite derslerini MOOC þeklinde yayýnlamaktadýr. Bu üniversitelerin bazýlarý : Stanford, MIT, Haward, Berkeley, Duke (Tüm liste için : MOOC üniversite listesi)

Yukarda bahsettiðim kurumlar kaliteli eðitimlerle uluslararasý sertifikalar veriyorlar. Bireyler bu sertifikalarý alýrken hayallerini bile kuramadýklarý, uluslararasý seviyedeki üniversitelerin kapýsýný açýp bu üniversitelerin hocalarýnýn derslerine katýlýp onlarla etkileþime girebiliyorlar. Bir örnek vermek gerekirse eðer Coursera sisteminin içerisinde öðretmen adaylarýnýn mesleki geliþimi için bir çok üniversitenin bir çok dilde çeþitli dersleri mevcut. Tabikide bu sadece Coursera. Daha buna benzer dersler yukardaki sistemler içerisinde fazlasýyla mevcut. Böyle bir sistemin içerisinde olmak bizlere uluslararasý düzeyde eðitim sistemi ve bu sistemlerde kullanýlan farklý yöntem ve teknolojilerden haberdar ediyor.

Böyle kapsamlý bir sistem olduðu halde yukarda bahsettiðim sistemlerin büyük çoðunluðunun hiç bir ekonomik götürüsü yok ekonomik götürüsü olan kurumlar da örneðin Open2Study çok cüzi miktarlarda verdiði eðitimlerin yanýnda kullanýcýlarý için bir çok ücretsiz eðitim de sunuyor.
Bu þekilde yaþam boyu eðitim almak isteyen her yaþta bireye hiçbir sýnýrlama getirmeden eðitim imkaný saðlanýyor. Böyle bir sistem olmasý nedeniyle de gün geçtikçe çekiciliði artarak devam etmekte.
Peki ülkemizde MOOC ne durumda ?

Özel ve giriþimci kurumlar olarak düþündüðümüzde þöyle bir liste karþýmýza çýkýyor:

Gelecek Daha net projesi içerisinde dünya çapýnda önde gelen firma ve sektörlerin gönüllü profesyonel kadrosu eðitim vermekte ve bu eðitimden herhangi bir ücret talep etmiyorlar.

KhanAcademy(Türkiye) çok zengin br eðitim sunmakla beraber derslerin içeriði Bilimsel ve Teknik Çeviri Vakfý tarafýndan Türkçeleþtirilmektedir .

Turkcell Akademi Coursera ile iþbirliði içerisinde uzman eðitmen kadrosu ile ücretsiz þekilde eðitim sunmakta.

Microsoft Açýk Akademi geleceðin yazýlýmcý adaylarýna ücretsiz bir þekilde yazýlým dersleri sunuyor.

Geleceðini tasarla sisteminin içerisinde inglizce eðitim ve mesleki geliþim konusunda bir çok ücretsiz ders mevcut.

Bunlarýn yanýnda Coursera sistemi içerisinde bir çok Türkçe ders te mevcut. Sistem içerisine girip bu dersleri ücretsiz bir þekilde izleyebilirsiniz.

Özel sektör haricinde üniversite bazýnda düþünürsek eðer bunun içinde birkaç örnek mevcut.

Koç üniversitesi: Çok Deðiþkenli Fonksiyonlarda Türev ve Entegral I: Temel Kavram ve Yöntemler ve Çok Deðiþkenli Fonksiyonlarda Türev ve Entegral II: Ýleri Konular ve Uygulamalar derslerini Türkçe diline çevrilmiþ bir þekilde öðrencilerine sunmakta. 

Anadolu üniversite:Öðrencilerine hiçbir kýsýtlama getirmeden uluslararasý üniversiteler seviyesine çýkma amacýyla kurulan bu sistem EDX kuruluþu ile iþ birliði içinde ücretsiz bir þekilde hizmet vermekte

Universite plus: Yaþam boyu öðrenmeyi kendilerine hedef koyan bireyler için Türkiye de ki çeþitli üniversitelerle iþbirliði içinde mesleki ve kiþisel geliþim alanýnda bir çok ders verilmekte.
Ben eðitimin geleceðinde her bireyin kendi öðrenmesine sahip çýkacaðýný, hayat boyunca öðrenmek isteyeceklerini bu yüzden MOOC'un daha da yaygýnlaþacaðýný düþünüyorum.

Daha fazla bilgi için :

* http://blog.turkcell.com.tr/online-egitimin-gelecegi-mooc

** http://www.platinonline.com/yazar-yazi.aspx?ID=158

 

Sizlere yarýmcý olabilecek diðer linkler:

MOOC ile ilgili yapýlmýþ TED konuþmalarý için Buraya týklayýnýz

MOOC vikipedia kaynaðýna ulaþmak için Buraya týklayýnýz

 

 

kaynak