Alışkanlıkların Değişme SüresiAlışkanlıkların Değişme Süresi

Alýþkanlýklarýn Deðiþme Süresi

Öncelikle "direnç" dediðimiz duygunun sadece psikolojik olmadýðýný bilmeliyiz.Direnç; beynin Amigdala denilen bölgesinin alarma geçmesiyle oluþan bir duygudur. Amigdala bölgesi kaç/savaþ tepkisinden sorumludur ve hayati bir tehlike hissettiðinde alarma geçip, Cortex i Yani entellektüel ve mantýklý zihni devre dýþý býrakýr ve kontrolü eline alýr.Zira hayati bir tehlike karþýsýnda vücudun ani tepkiler vererek bu durumdan kurtulmasý gerekir, böyle bir durumda ise "düþünme" eylemine izin verilecek zaman yoktur. Bu nedenle ani tepki mekanizmasý düþünme fonksiyonunu devre dýþý býrakýp bütün görevi üstüne alýr.

Ýþin ilginç yaný þudur ki, uzun süre yaptýðýmýz bir alýþkanlýðý býrakmak istediðimizde ya da yeni bir davranýþ geliþtirmek istediðimizde de, amigdala bölgesi alarma geçmektedir. Zira bu da hayati bir tehlike sayýlmaktadýr. Uzun süre yapýlan bir eylemin býrakýlmasý demek, oluþan karakter yapýsýndan bir bölümün ölmesi demektir. Ve yeni bir davranýþta bulunmak demek bilinmezlik içerdiðinden bu da gerilim yaratýp amigdalayý harekete geçirir.

Örneklerle devam edersek:

Mesela günde 1 saat spor yapmaya karar verdim diyelim ve daha önce bu kadar

uzun süeli spor yapmamýþým farz edelim. Amigdala alarma geçecek ve vücudumu gerecektir. Sýkýntý basacak, 1 saat gözümde büyüyecek, miskinlik çökecek ve en sonunda da yapmaktan vazgeçeceðim ve daha sonrada bundan piþmanlýk duyup "Niye bir türlü yapamýyorum?" diye vicdan azabý duyacaðým.

Tekrar yapmak için kendimi zorlayýp bir kaç gün yaptýktan sonra yine ayný döngünün

devreye girmesiyle eylemi býrakacaðým. Bu süreç tanýdýk geldi mi?

Bu örneði, yapmakta ya da baþlamakta zorlandýðýnýz herhangi bir konu için ele alabilirsiniz.

Simdi bu alarm zilini nasýl aþabileceðimizi inceleyelim.

Kendinize sunu sorduðunuzda alacaðýnýz cevap, amigdalanýn harekete geçmesini

engelleyen eylem süresini belirtir.

 

Yukarýdaki örnek için sorulacak soru þudur:

"Her gün mutlaka spor yapabileceðim ve bundan hiç sýkýlmayacaðým süre nedir?"

Benim bu soruya verdiðim cevap "3 dakikaydý" Evet tam 3 dakika :)

Her ne kadar komik gözüksede hergün 3 dakika spor yapmaya baþladým,1 hafta

sonra sunu sordum "Bu sureyi 5 dakikaya çýkarsam beni sýkarmý?"

Verdiðim cevap "Hayýr" dý ve böylece süre 5 dakikaya çýktý.

1 Hafta sonra ise süre 30 dakikaya cýktý, yani 3. haftada ciddi bir artýþ gerçekleþti.

Þimdi bu süreçte neler oluyor inceleyelim ;

Öncelikle benim için hergün 3 dakika spor yapmak çok kolay ve Amigdala alarma

geçmediði için hiç bir gerilim yok.

Mantýklý zihin buna "saçma, komik, ne iþe yarar ki" dese bile 0,1 in 0 dan büyük

olduðunu her zaman hatýrlayalým.

1 hafta boyunca 3 dakikalýk spor eylemi, beyinde yeni nöron baðlantýlarý oluþturuyor

ve yeni bir alýþkanlýk hiç zorlanmadan ve irade gerektirmeden gerçekleþmeye

baþlýyor.

Daha sonra 2. hafta yine alarmýn çalmasýný engelleyecek þekilde çok küçük bir artýþ

yapýp yapamayacaðýmý soruyorum ve böylece rahatlýkla 5 dakikaya çýkartýyorum.

O hafta içinde nöron baðlantýlarý daha da kuvvetleniyor. 3. hafta ise bir sýçrama

gerçekleþiyor çünkü ben artýk spor yapabildiðimi biliyorum ve beynimde böyle bir

alýþkanlýk geliþmiþ durumda.

Bu mutlaka 3.haftada gerçekleþecek diye bir kural yok ama önemli olan bu deðil.

Buradaki puf nokta:

Eylem adýmý o kadar küçük olmalý ki basarýsýzlýk imkânsýz olsun.

 

Yine bir örnek verelim:

Diyelim ki masamýn üstü darmadaðýn ve ben temizlemek istiyorum ama uzun sürecek

gibi gözüküyor ve bu beni geriyor ve amigdalayi harekete geçiriyor.

Söyle sorun:

"Masamýn üzerini temizlemek için atabileceðim en küçük adim nedir?"

Mesela Cevap: "Bir tane kâðýdý alýp yerine koymak."

Ve sadece bunu yapýn.

Bu eylemi asla küçümsemeyin.

Bu eylemin kartopunu yuvarladýðýný ve bir süre sonra çýða dönüþeceðini fark edin.

Bu þekilde para biriktirmekten tutunda, sigarayý býrakmaya kadar, birçok

yapamadýðýnýz eylemi Amigdalayi alarma geçirmeden yapabilirsiniz.

 

Örnek olarak:

Günde 20 tane sigara içiyorsunuz diyelim.

20. sigaranýzdan 1 nefes az alarak 3 gün böyle devam edin. 3 gün sonra 20.

sigaranýzdan 2 nefes az alarak devam edin, sonra 3 nefes ve nöron baðlantýlarý

güçlendiðinde sigarayý tek azaltabildiðinizi fark edebilirsiniz.

"Tek nefes eksik alýnca ne olacak ki" diye düþünmeyin.

Unutmayýn buradaki püf noktamýz, asla baþarýsýzlýða uðramayacaðýnýz çok küçük bir

eylemde bulunmak ve 1 nefes eksik almayý çok rahatlýkla yapabilirsiniz.

Bu eylem beyninizde yeni nöron baðlantýlarý oluþturur ve o esnada hiç bir gerilimde

hissetmezsiniz.

 

Deðiþmek istiyorum deyip deðiþemediðiniz konularý bu þekilde aþmayý deneyin.

 

Mucizelere tanýk olacaksýnýz.