İRELSESNERP ev EÇİLARK


Masalı Biliriz, Ters Masal Neyin Nesi?

İRELSESNERP ev EÇİLARK

...şımaşay tusem ultum da ıklah utuK. şimçeg sesnerp küyüb athat elkilelyöb ev şımalloy enügrüs iyeçilark ev şımnani adnunos ne larK. relşimretsög alark ad unub ev ralşımanyo nuyo rib eyeçilark pulo rib relsesnerp ev klaH. ralşumlo ad ılıraşaB. relşimelketsed ıralno peh ev ralşımkıç pihas erelsesnerp niçi irelkidemetsi inisemgeç athat nineçilark klaH. şumroyımalna asyıtpay en klah ev relsesnerP. şumroyimetsi kemrög ürlüt rib lark ama şümrög ünüzüy keçreg nineçilark aslo ed çeg klaH. şımralroyilibaşa ilegne o pulo rib elib askıç legne anıralışraK. relşimneltenek eciyi eniribrib ecninerğö unub relsesnerP. şımtalna üzünüy keçreg nineçilark iney erelsesnerp reğid sesnerp küyüb nayalna unuB. şimkemçeg athat ıcama lısa nineçilark ineY. şımtrakıç üzünüy keçreg arnos ahad ama şımnarvad iyi atşab eçilark neleg ineY. şımpay ed iniğided ev şimed eçilark rib iney isiyi ne şımnışat şümnüşüD. şumkoy yeş rib akşab kacapay erög ano ama şümlüzü atşab larK. relşimemelib ınıralkacapay en şumlo naşirep relsesnerP. relşimelyös iniğitte tafev nineçilarK. şimtig anınay nirelsesnerp ev şimemelib ınığacapay en ıklah utuK. şimtebyak ınıtayah eçilarK. şimleg anıralşab uğutkrok nıklaH. şumroyilib inirelkecelüzü koç ünküÇ. şimemeyid yeş ribçih enirelsesnerp eçilarK. şımyanuşob asralıtpay eN. şımamalub eraç rib anığılatsah iribçih ama şimriteg anığaya nineçilark ıralrotkod nütüb klaH. şimkeceleg eçilark rib iney enirey esrülö o üknüç şumyorimetsi çih inisemlö nineçilark klaH. şımnalatsah eçilark ednirib nünüG. şimreves koç ırya ırya inispeH. şımrakab ibig üzög enirelsesnerp eçilarK. şimrelsesnerp ılnak kacıs lezüg nedniribrib ed üçÜ. şımrav ızık çü nineçilark uB. şimyirib ilplak iyi, iliglib koç, lezüg koç eçilark uB. şımraşay eçilark rib ednirib nunutuK. şumkoy rib şımrav riB         

İRELSESNERP ev EÇİLARK 

 

Foto: http://www.masaloku.com/wp-content/uploads/2015/12/masal-resimleri.jpg