Mavi Kapak Toplama OyunuMavi Kapak Toplama Oyunu

Buradaki yazýmda gamification (oyunlaþtýrma) hakkýnda kýsa bilgi ve örnekler vermiþtim. Ülkemizden bir örneði de burada yazmak istedim.

Ülkemizde pet þiþeli ürün satan firmalar için 24.8.2011 gün 28035 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði" ile pet þiþe kapaðýný toplayan, ayný miktar þiþeyi toplamýþ sayýlacaktý. Firmalar da kapaklarý toplayabilmek için oyunlaþtýrmayý seçtiler. 500 kilo kapak toplanýp getirilmesi halinde, özürlülere bir adet tekerlekli sandalye verilecekti. Tekerlekli sandalyede payýmýz olsun diye düþünen insanlar; ceplerine, çantalarýna, ev ve iþ yerlerine doldurduklarý mavi kapaklarý, daha büyük toplama ünitelerine attýlar. Kapaklar buradan üreticiye gitti. Eðer bu bilgi doðruysa, üretici bu kapaklarý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na göstererek, ayný miktar pet þiþe topladýðýný beyan ederek istenen hedefe ulaþmak için insanlarda davranýþ deðiþikliði meydana getirmiþ oldu. Yani oyunlaþtýrma amacýna ulaþtý.

 

Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðine ulaþmak için:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15220&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ambalaj

 

Mavi kapak toplama kampanyasý konusunda deðiþik yorumlarý aþaðýdaki linklerden okuyabilirsiniz.

http://www.yeniakit.com.tr/haber/mavi-kapak-toplama-projesi-aldatmaca-miydi-34378.html

http://www.dogruhaber.com.tr/haber/115509-mavi-kapak-kampanyasinin-ardindaki-gercekler/