Eğitimde Teknolojik DönüşümEğitimde Teknolojik Dönüşüm

Bugün çoðu okulda var olan ve sýnýflarýn büyük kýsmýnda kullanýlan eðitim modeli 18. Yüzyýl Prusyasý nýn bir ürünü deðil mi? Bu dönemde endüstri devriminin eðitim modeli üzerinde büyük bir etkisi olduðu kesin. Bugün ise artýk  dijital devrimin eðitim için çok önemli fýrsatlar sunduðu bir dönemde yaþýyoruz.  18. Yüzyýl a göre tasarlanmýþ bir modeli 21. Yüzyýl da, bilgi ve iletiþim çaðýnda kullanmak konusunda ýsrarcý olmamalýyýz. Dünya deðiþiyor, hem de her zamankinden çok daha hýzlý bir þekilde.  Eðitimde dijital dönüþüm de sadece bilgiye ulaþma ya da ders iþleme yöntemlerimizi deðil, eðitime olan bakýþ açýmýzý deðiþtiriyor.

Bugün tüm dünyada  eðitim alanýnda bir reform var.  Hayatýmýzýn birçok alanýnda kullandýðýmýz yeni ve akýllý teknolojiler sýnýflarda, okullarda farklý uygulamalarla karþýmýza çýkmaya baþlýyor. Artýk bilgiye ulaþmanýn pek çok yeni yolu var; önemli olan ise güvenilir bilgiye en kýsa yoldan ulaþabilmek. Öðrencilerin bilgiye ulaþma yöntemleri ile birlikte, öðretmenlerin sýnýf içindeki rolleri de deðiþiyor ve dijital dönüþümden nasibini alýyor.  Bilgi adeta bir þelale gibi akýyor.  Öðretmenler için artýk binbir zorlukla doldurduklarý suyu sýrtýnda taþýma ve öðrencilerin bardaklarýna bir bir dökmeden doldurmaya çabalama devri kapanýyor. Þelaleyi gösterir ve bardaðý sýkýca tutmayý öðretirsek her öðrenci artýk kendi bardaðýný doldurabilir. Ama bu  vizyonu ve anlayýþý oluþturmak da yine öðretmene düþüyor.

21. Yüzyýl da öðretmen bilgiyi kendinde depolayan deðil, öðrencilerini doðru bilgi kaynaklarýna yönlendiren ve geliþimlerini takip eden bir kýlavuza dönüþüyor.  Ayný zamanda kendi bilgisini de sadece dört duvar arasýndaki öðrencilerle deðil, zamandan ve mekandan baðýmsýz olarak tüm dünya ile paylaþma þansý buluyor. Cep telefonlarýnýn bile birer öðrenme aracýna dönüþtüðü günümüzde, mesafeler olmadan dünyanýn herhangi bir yerinde ders anlatan bir öðretmeni evimizde otururken dinleyebiliyor, kendimizi geliþtirme fýrsatý buluyoruz. Bilgi özgürce paylaþýlýyor. Stewart Brand, 1984 te  "Bilgi özgür olmak istiyor" demiþti. Salman Khan ise 2000 li yýllarda Khan Academy yi kurarken  "Bilginin ihtiyacý olan herkese ulaþmasý için ücretsiz olmasý gerekir"  diye ekledi. Bir kiþinin idealleri ile baþlayan Khan Academy 10 seneden kýsa bir sürede tam  1 milyar ücretsiz ders verdi . Günümüzde kiþiselleþtirilmiþ öðrenme yöntemleri hýzla yaygýnlaþýyor ve bilginin özgürce paylaþýmý öðrenmenin en önemli normlarýndan biri haline geliyor. Kýsacasý, eðitimde dijital dönüþümü yaþýyoruz; artýk  eðitim veriye dayalý ve kiþiye özel bir deneyime dönüþüyor.

Web 1.0 bize uçsuz bucaksýz bir kütüphane sundu. Bugün sýnýflarda pek çok öðretmen Web 2.0 teknolojilerini kullanýyorlar. Web 2.0, eðitim için paylaþma ve birlikte çalýþma kültürüyle þekillendirilmiþ araçlar sunuyor. Öðretmene geri bildirim vermeyi mümkün kýlarak,  eðitimi tek yönlü bir sokak deðil çift yönlü trafiðin aktýðý bir otoyola dönüþtürüyor. Öðrencilerin kendilerini ifade etmelerini, öðrendikleri konuyu deneyimlemelerini, diðer öðrencilerle interaktif bir ortamda öðrenmelerini mümkün hale getiriyor. Web 3.0 ise eðitim için çok daha fazlasýný sunuyor. Birbirleriyle konuþabilen akýllý cihazlar, yazýlýmlar sayesinde eðitim veriye dayalý ve kiþiye özel bir hal alýyor. Öðrenciler sýnýfýn ortalama hýzýnda deðil, kendi hýzlarýnda öðrenebiliyorlar.  Kiþiselleþtirilmiþ öðrenme anlayýþý  beraberinde öðrenme ile ilgili geniþ bir  veri havuzunu da getiriyor.  Bu veriler doðru iþlendiðine ise öðrenciler yönlendirilebiliyor ve kendilerine en uygun yöntemlerle öðrenebiliyorlar.  Oyunlaþtýrma mekanizmalarý sayesinde toplanan puanlar, madalyalar býrakýn çocuklarý, koskoca insanlarý bile motive ediyor ve sýkýlmadan öðrenmelerine yardýmcý oluyor. Ýþin en güzel yaný ise ne biliyor musunuz? Bu teknolojileri kullanarak dünya çapýnda  eðitimde fýrsat eþitliðini güçlendirmek için elimizde çok önemli bir þans var!

Eðitim teknolojilerinin büyülü dünyasýnda gezintiye çýkmaktan korkmayýn!  Farklý amaçlar için üretilmiþ birçok araç var , kendi ihtiyaçlarýnýz ya da öðretmenseniz sýnýfýnýzýn ihtiyaçlarý doðrultusunda kendinize en uygun þekilde kullanmayý deneyin. Gelecekten hiçbirimiz kaçamayýz; içinde bulunduðumuz çaðda, teknoloji artýk hayatýmýzýn bir parçasý. Cep telefonlarý artýk bizimle, internet de… Her dakika ulaþýlabiliriz, ya da  bilgiye her dakika ulaþabiliriz . Modern dünyada yaþarken bunu tersine çevirmenin bir yolu yok. Bugün elektriksiz bir hayat düþünebilir misiniz? Elektrik baðlantýsý olmayan bir evde yaþamayý, ya da elektrik olmayan bir okulda ders iþlemeyi? Ýþte bugünün dünyasýnda eðitim teknolojilerinden mahrum kalan gençler için durum buna benzer olmalý. Sýnýflarda teknolojik imkanlardan faydalanýlmamasý, dijital kaynaklarýn kullanýlmamasý, internet baðlantýsý bulunmamasý da sýnýflarýmýzdaki öðrenciler, yeni nesiller için elektriksiz ve karanlýk bir ortamda öðrenmekten çok da farklý deðil. Gençler artýk  öðrenirken dünyaya farklý bir gözle bakýyorlar.

Ne var ki, eðitimde dijital dönüþüm sabýr isteyen bir süreç. Her kalýcý deðiþim gibi bu süreç de kýsa sürede gerçekleþecek bir deðiþim ya da anlýk bir reform olarak algýlanmamalý. Sadece altyapý, donaným ya da içerik olarak deðil,  dijital okuryazarlýk ve eðitim yönetimi  gibi yönleriyle de ele alýnmalý. Unutmamalýyýz ki bahsi geçen donaným ve yazýlýmlar sadece birer araç. Eðer bu araçlarý doðru þekilde kullanmayý öðrenemez ve öðretemezsek beklentilerimiz karþýlamaz ya da kalýcý olmazlar. Dijital dönüþüm sürecinde  eðitimin çevrimiçi ve çevrimdýþý bileþenleri harmanlanarak bir arada kullanýlmalý , çünkü insanýn bu denklemdeki önemini göz ardý etmemeliyiz. Bilgi ve teknoloji çaðýndayýz ama ayný zamanda iletiþim çaðýndayýz . Kullanýlan iletiþim dili üç boyutlu grafiklerden her zaman daha etkili olacaktýr. Her þeyden daha önemli olan ise, yeni ve modern bir eðitim anlayýþýný önce oluþturmalý sonra kabullenmeliyiz ki, eðitimde dijital dönüþümü yaygýnlaþtýrabilelim ve sunduðu imkanlardan  toplumsal ölçüde  faydalanabilelim.

Tabii, bir þeyi daha unutmamamýz gerekir: tam anlamýyla ne insan makinenin ne de makine insanýn yerini alabilir.  Teknolojiyi doðru kullanýrsak her geçen gün hýzlanan bir dünyada kendimize ve sevdiklerimize ayýracak daha çok zaman kazanabiliriz. Eðitimi kiþiye özel hale getirerek  kendi hýzýnda  ve eksiksiz öðrenmeyi destekleyebilir;  tam öðrenme  anlayýþýyla çok daha baþarýlý bireyler yetiþtirebiliriz. Eðitim modelini dönüþtürürken önemli olanýn, eðitimde teknolojilerinin yardýmýyla  sýnýftaki insan faktörünü ön plana çýkarmak  olduðunu da lütfen unutmayýn. Biz insanlar sosyal canlýlarýz, paylaþarak, tartýþarak, anlatarak, birbirimizle iletiþim kurarak öðreniyoruz. Teknoloji ise doðru kullanýldýðýnda tüm bunlara daha çok zaman ayýrabilmemiz için bize yardýmcý oluyor. Eðitim teknolojilerinin yaygýnlaþmasýyla birlikte fýrsat eþitliði güçleniyor; eðitimde yeni bir anlayýþla yetiþtirdiðimiz öðrenciler bugünün deðil, yarýnýn dünyasýna hazýr oluyorlar.  Deðiþim baþladý, eðitimde dijital dönüþüm artýk geri döndürülemez bir süreç ve bu deðiþimi doðru yerden yakalayan toplumlarýn öne geçmek için ellerinde çok önemli bir fýrsat var.

alýntý