Çocuklar Neden Cep Telefonunu Elden Düşürmüyor?Çocuklar Neden Cep Telefonunu Elden Düşürmüyor?

Oyun, çocuða hiç kimsenin öðretmeyeceði konularý, kendi deneyimleriyle öðrenmesi yöntemidir. Oyun, sonucu düþünülmeden, eðlenmek amacýyla yapýlan hareketlerdir (Yavuzer, 2010). Özellikle okulöncesi ve ilköðretim döneminde oyunlar, çocuklarýn sosyal, kültürel, zihinsel, psikolojik ve biyolojik geliþiminde fayda saðlamaktadýr. Ýletiþim ve dil becerisi geliþtirme, kendini ifade etme, paylaþma alýþkanlýðý kazanma, çevresini tanýma, merak duygusunu tatmin etme, problem çözme becerisi kazanma (Horzum, 2011); el-göz koordinasyonunu saðlama, uzamsal yetenekler, hayal etme, þekillerin nedenleri, geometri ile matematiksel yüksek düþünme, kimya ve fizikle ilgili nesneleri göz önünde canlandýrabilme, uzaydaki þekillerin bütünleþmesini saðlamak gibi faydalarý vardýr

Oyunlarýn beyinde mutluluk hormonu salgýlattýðý, ödül ve baþarý duygusu uyandýrdýðý bilimsel olarak kanýtlanmýþtýr. Dünyada yaþanan teknolojik geliþmeler, internet teknolojisinin ve evlerde bilgisayar kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý çocuklarýnda oynadýðý oyun türlerini de deðiþtirmiþ ve DÝJÝTAL OYUN kavramý ortaya çýkmýþtýr. Eriþim kolaylýðý, deðiþen sosyal ve ekonomik þartlar, aile yapýsýnýn deðiþmesi gibi pek çok faktör nedeniyle DÝJÝTAL OYUNlar geleneksel oyunlardan çok daha fazla tercih edilir hale gelmiþtir.

Peki  Neden dijital oyunlar oynuyorlar?

Neden 80-90lý yýllarda olduðu gibi sokakta deðiller, bisiklet sürmüyorlar?

Tek suçlu çocuklar mý?

  1. Ýzole / Steril Yaþam

Kentleþmenin getirdiði mekânsal sýnýrlýlýk mahalle kültürünün site ya da apartman hayatýna yenik düþmesi nedeniyle çocuklarýn seçenekleri kýsýtlanmýþ, adeta eve hapis durumdadýrlar. Onlara bu hayatý biz büyükler sunduk.

  1. Kentleþmenin Getirdiði Ulaþým Sorunlarý

Eskiden her çocuk kendi evine en yakýn okula gider, bunu yaparken tek baþýna deðil de gruplar halinde gider, sosyalleþirdi. Bugün ise kentleþmenin getirmiþ olduðu ulaþým sorunlarý nedeniyle servisler ile alýnýp servisler ile evlere teslim edilmektedir. Sosyalleþmenin bir adýmý daha atlanmýþ oldu. Onlara bunu da biz büyükler sunduk.

 

  1. Hem Anne Hem de Babanýn Çalýþmasý

Eskiden evin geçimini çoðunlukla sadece baba saðlar, anne ise hem ev hem de çocuklar ile ilgilenir, daha fazla zaman geçirme þansýna sahip olurdu. Ancak günümüzün ekonomik koþullarýnda hem anne hem de baba çalýþmakta, çocuk ile sosyalleþme süreleri oldukça kýsalmaktadýr. Ayrýca kariyer hedefleri olan anne ve baba evdeki zamanýný dahi genelde iþe verirken, çocuðun zaman geçirebileceði pek de bir araç kalmamakta, tablet ya da cep telefonuna yönelmektedir. Bunu da biz yaptýk.

 

  1. Kardeþ ( Arkadaþ) Sayýsýnýn Azlýðý

Eskiden aileler kalabalýk, çocuk sayýsý fazla idi, arkadaþ sayýsý da keza oldukça fazla iken, günümüz þartlarýnda aileler daha iyi ilgilenmek, daha iyi imkanlar sunmak adýna ya 1 çocuk ya da en fazla 2 çocuk yapmaktalar, þehirleþmenin getirdiði zorluklar nedeniyle, çocuklar arkadaþlarýndan uzak, akranlarýyla ( kuzen vb.) fazla zaman geçirememektedirler. Bu durum çocuðu yine tablet, cep telefonu gibi dijital platformlara yönlendirmektedir. Bu da bizim eserimiz…

 

  1. Benlik ( Kimlik) Kazandýrmasý

Sanýlanýn aksine çocuklar oyun oynarken aslýnda sadece oyun oynamýyorlar. Dijital dünyada kendi yarattýklarý, belki hayallerinde olan bir kimliðe bürünüyor. Belki hayal ettikleri þekilde kendilerini tarif ediyorlar. Hatta pek çoðu özellikle rumuz ya da mail adreslerinde bunu dýþa vurmaktadýrlar. Ýþte size birkaç örnek;

  1. Boþanma Sayýlarýnýn Artmasý

Gün geçmiyor ki etrafýmýzda bir çift daha boþanmasýn… Bu durumda herkes maðdur evet ama en çok da çocuklar maðdur. Boþanmýþ ailelerde çocuklar yaþamýþ olduklarý duygusal süreçleri kendi baþlarýna çözerken, bu süreçte daha içe kapanýk, daha asosyal hale gelebilir. Bu durumda yine en çok tercih ettikleri araç, tablet ya da telefonlar olmaktadýr. Bunu da biz yaptýk…Ýþte size, 2001 - 2015 yýllarýnýn karþýlaþtýrmalý boþanma sayýlarý….

Evli Kalma Süresi 2001 2015
1 Yýl 8.597 13.073
2 Yýl 7.405 10.368
3 Yýl 6.905 9.013
4 Yýl 6.377 7.753
5 Yýl 5.453 6.868
6 Yýl 4.901 6.442
7 Yýl 4.518 6.225
8 Yýl 3.985 5.840
9 Yýl 3.462 5.173
10 Yýl 3.223 4.704

 

SONUÇ

Yeter ki sussun, aman aðlamasýn, ses çýkarmasýn da bir dizi izleyelim derken ellerine verdiðimiz tabletler, yukarýda sayýlan sosyolojik nedenlerle beraber hayatýmýza bir sorun olarak döndü. Etrafýmýz çocuðunun elinden telefon almaya çalýþan ebeveynlerle dolu, ancak biz onlara belki de baþka bir seçenek býrakmadýk… 

PEKÝ NE YAPMAK LAZIM…

Onlarýn bu teknolojik aletlere ve oyunlara olan ilgillerini üretmeye sevk etmek gerekiyor… Sadece oyun oynamayýp artýk oyun yazmalarý gerekiyor. Kulaða korkutucu geldiðinin farkýndayým ancak onlar siz büyüklerden çok daha fazla bu iþe meyillidir ve asla sandýðýnýz kadar korkutucu deðildir.

TÜKETEN DEÐÝL, ÜRETEN BÝREYLERE DÖNÜÞTÜRÜN….  

alýntý