Teknolojiyi Kullanan Etkili Öðretmenlerin 7 AliþkanliðiTeknolojiyi Kullanan Etkili Öðretmenlerin 7 Aliþkanliði

Dr. Stephen Covey'in Etkili Ýnsanlarýn 7 Alýþkanlýðý adlý kitabý kadar baþarýlý olmuþ iþ yaþamý kitabý sayýsý azdýr. Kitap 25 milyondan fazla kopya satmýþtýr. Covey 2012 yýlýnda öldü ama kitapta ileri sürdüðü fikirler hala geçerli.

 

Bu yazýda Covey'in bahsettiði yedi alýþkanlýk günümüzün teknolojiden anlayan eðitimcilerinin gözüyle ele alýnmaktadýr. Ýleri sürülen fikirlerden bazýlarý eðitimcilerin sýnýfta teknolojiyi neden kullandýklarýný daima sorgulamalarý gerektiði, büyük resmi anlamalarý ve buna nasýl uyum saðlayacaklarýný öðrenmeleri gerektiði, deðiþim fikrine alýþmalarý gerektiði ve öðrenciler ve meslektaþlarý arasýnda bir paylaþým kültürü oluþturmalarý gerektiðidir.

 

Daima neden diye sorarak baþlarlar.

Teknoloji olsun diye teknoloji kullanmak tehlikelidir. Teknolojiyi kullanan etkili öðretmenlerin yeni teknoloji araçlarýný kullanmak için daima bir nedenleri vardýr. Teknolojiyi zaman kazandýrdýðý, öðrenme çýktýlarýný geliþtirdiði veya ders planý hazýrlamalarýna yardýmcý olduðu için kullanýyor olabilirler. Teknolojiyi ne sebeple kullanýrlarsa kullansýnlar, etkili öðretmenler daima neden diye sorarak baþlarlar.

 

Esnektirler ve kolaylýkla uyum saðlayabilirler.

Deðiþimi benimserler.

Günümüzde teknoloji kullanan çoðu öðretmen yenilikçi veya kolay benimseyen kiþilerdir. Aslolan deðiþimi benimsemektir (deðiþime karþý çýkmak deðil).

 

Paylaþýrlar.

Teknoloji okul duvarlarýnýn ötesinde paylaþýmýn kapýlarýný açmýþtýr. Artýk Romanya'daki bir öðretmen Ýngiltere'deki bir öðretmenle birlikte çalýþabilmektedir. Teknoloji severler en iyi uygulamalarýný paylaþmakta, böylece herkes fayda görmektedir.

 

Kazan-kazan þeklinde düþünürler.

Yönetim, veliler, öðretmenler ve öðrenci fayda görmezse, teknoloji iþe yaramaz. Bir öðretmen olarak, teknolojinin öðrenme çýktýlarýný etkileyebileceðine gerçekten inanmak zorundasýnýz. Son olarak (ve en önemlisi), öðrencilerin teknolojinin faydasýný anlamalarý gerekmektedir!

 

Çok dikkatlidirler ve ileriyi düþünerek hareket ederler.

Mesleki geliþim toplantýsýnda yeni teknolojiyi nasýl sunacaksýnýz, özellikle de deðiþimi benimsemeyen bazý öðretmenler olduðunu biliyorsanýz? Teknolojiyi kullanan etkili öðretmenler her sorunun cevabýný zaten bilirler ve teknolojinin etkililiðini gösteren somut örnekleri vardýr.

 

Aktif olarak ilgilenirler.

Teknolojiyi kullanan öðretmenler genellikle bir ders planý fikri yüzünden çok heyecanlandýklarý, öðrencilerin katýlýmýný saðlamanýn yollarýný düþündükleri, öðrencileri motive etmek için neler yapabileceklerini düþündükleri için geceleri uyuyamayan tiplerdir. Teknolojiyle sadece ilgilenmezler; aktif olarak ilgilenirler ve teknolojiyi sadece iþlerini kolaylaþtýrdýðý için deðil, öðrenciler üzerinde daha etkili olmalarýný saðladýðý için benimserler.

 

alýntý: http://blog.alwaysprepped.com/the-7-habits-of-highly-effective-teachers-who-use-technology/